Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
Jon Isasti
EUS
9,25   1st
 
Luis Perez
SPN
9,15 (3,26) 2nd
 
Abian Perdomo
SPN
5,00 (4,91) 3rd
 
 
0,00 (9,16) 4th

 
W
1
2
3
4
Jon Isasti
J6 J3 J4 J1 Av
3,0 3,0 3,0 3,0 3,00
5,0 6,5 7,0 6,0 6,25
2,0 2,5 2,5 2,8 2,50
3,0 2,3 2,7 2,5 2,60
Abian Perdomo
J6 J3 J4 J1 Av
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50
4,5 4,0 3,5 5,0 4,25
0,5 1,3 1,0 0,5 0,75
Luis Perez
J6 J3 J4 J1 Av
0,2 1,2 0,7 1,5 0,95
6,0 6,0 5,5 7,0 6,00
1,0 1,5 0,5 0,5 0,75
3,0 2,8 3,3 3,5 3,15
J6 J3 J4 J1 Av